ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Sunday, January 11, 2015

Convincing performance by patla school.
Fourth Standard
  Ayshath Shanibha എന്ന വിദ്യാര്‍ഥിക്ക്  A3 സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌.
First standard
6
വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എഴുതിയതില്‍5 കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌.
From  KG section
LKG-രണ്ട്‌ നാലാം റാങ്കും 8 അഞ്ചാം റാങ്കും ഉള്‍പ്പെടെ 15 കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌..
UKG
--3 കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌.

 


1 comment: