ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

ABOUT THE SCHOOL

G H S S PATLA, PATLA.P.O, KASARGOD 671124 PH.0499 4241430

School Profile
Name of School 11049 : G. H. S. S. Patla
District Kasaragod
Educational District Kasaragod
Sub District Kasaragod


Basic School Information


School Establishment Date : 04-06-1951
Total School Area : 3 hectare / acre
Total No. of Rooms : 0
Total Teaching Staff : 29
Total Non-Teaching Staff : 4


Class Wise Student Strength 2014-15


Class Strength
Based on Sixth Working day
(2014 - 2015)
Strength
Based on Sampoorna
(2014 - 2015)
154 54
252 51
346 46
466 66
585 85
694 93
7101 101
897 97
9108 108
10104 104
Total807 805


Designation NameStrength (2014 - 2015)
Clerk 1
F.T.C.M 1
Head Master 1
HSA Arabic 1
HSA English 1
HSA Hindi 1
HSA Malayalam 2
HSA Maths 2
HSA Natural Science 1
HSA Physical Science 2
HSA Social Science 1
Junior Language FT Arabic (LP) 1
Junior Language FT Arabic (UP) 1
Junior Language FT Hindi 1
LPSA 8
Peon 2
Physical Education HS Section 1
UPSA 6
Total34

1 comment:

  1. Hope to update a brief history of patla school, we, visitors looking for its history also

    ReplyDelete