ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

ACTIVITY CALENDER


September 2014
ACTIVITY CALENDER
Aug 2014
~ September 2014 ~
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat


1
FIRST TERM EMAMINATION
2
FIRST TERM EMAMINATION
3
FIRST TERM EMAMINATION
4
FIRST TERM EMAMINATION
5
FIRST TERM EMAMINATION
6
ONAM HOLIDAYS
7
ONAM HOLIDAYS
8
ONAM HOLIDAYS
9
ONAM HOLIDAYS
10
ONAM HOLIDAYS
11
ONAM HOLIDAYS
12
ONAM HOLIDAYS
13
ONAM HOLIDAYS
14


15


16


17


18


19
CPTA
20


21


22
UP/SRG
KERALA VALIYA KOYITHAMBURAN DAY CELEBERATIONS
23


24


25


26


27


28

Louis Pasteur

DAY
29

world heart day
30


Notes:


ACTIVITY CALENDER FOR OCTOBER 2014
DAY ACTIVITY
1 ANNUAL SPORTS
2 GANDHI JAYANDHI
10 'SAKSHARAM' EALUATION2
15 KALOTSAVAM2014
16

No comments:

Post a Comment