ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

CHILDRENS CORNER

               
സാക്ഷരം വിദ്യാര്‍ഥിയായ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ നാഫിയ സ്വന്തമായ്‌ എഴുതിയ കവിത
 നാഫിയSSLC 2013-14

1 comment: