ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Wednesday, September 30, 2015

10 class; CPTA;


ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം പി ടി എ അംഗം വിതരണം ചെയ്യുന്നു 

No comments:

Post a Comment