ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, July 20, 2017

ചാന്ദ്ര ദിനാഘോഷം

ചന്ദ്രദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ഇന്ന് നടത്തി

No comments:

Post a Comment