ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Monday, August 10, 2015

,PANCHAYATH LEVEL VIJNAOLSAVAM , UP Level firsrt Prize .Sheffin Mohammed of 7A , LP Level firsrt Prize .Fathimath Asmiya

 UP Level firsrt Prize .Sheffin Mohammed of 7A
LP Level firsrt Prize .Fathimath Asmiya

No comments:

Post a Comment