ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Monday, February 13, 2017


"HELLO ENGLISH"


എല്‍ പി തലത്തില്ലുള്ള കുട്ടികളുടെ ആംഗലേയ ഭാഷയിലുള്ള ആശയവിനിമയ ശേഷി വികസിപ്പിക്കാന്‍ BRC തലത്തില്‍ നടത്തുന്ന  "HELLO ENGLISH"പരിപാടിയുടെ സ്‌കൂൾ തല ഉദ് ഘാടനം  വാർഡ് മെമ്പർ നടത്തി .

പി ടി എ പ്രസിഡണ്ട്  ,അനിത ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു

No comments:

Post a Comment