ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, March 7, 2024

03/03/24


 Not only in Football.....Our Sujith  attained 🔥🔥🔥🔥 the trophy in Shuttle Badminton too with Ratheesh PET Mangalpady at Trikkaripur...👍 Congrats sir

No comments:

Post a Comment