ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, September 5, 2014

അധ്യാപകദിനം

 

.അധ്യാപകദിനത്തില്‍കുട്ടികള്‍ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യപകദിന സന്ദേശം വീക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്

No comments:

Post a Comment