ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, September 30, 2016

CPTA MEETING

CPTA മീറ്റിംഗില് ഇംഗ്ലീഷ് ,മലയാളം മീഡിയത്തില് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം നേടിയവര്ക്ക് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്യുന്നു
 PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സെയ്ദ് ,HM റാണി ടീച്ചര് ,അധ്യാപകരായ പ്രീത ,അനിത ,സാബിറ എന്നിവര് സംസാരിച്ചു .


No comments:

Post a Comment