ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Wednesday, July 29, 2015

forestry club;herbal plantsforestryclub ;ഔഷധ ചെടി തോട്ടം ;ഇതിൽ പത്തോളം ഔഷധ ചെടികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.സ്ഥല പരിമിധികാരണം ചെടിച്ചട്ടികളിലാണ് വളർത്തു ന്ന ത് .40 കുട്ടികൾ forestryclubil അംഗങ്ങളാണ് 

No comments:

Post a Comment