ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, July 31, 2015

clss library inaguration - 8c

8c class library headmistress raniteacher തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.ലൈബ്രറി യുടെ ചുമതലക്കാരായി കുട്ടികൾ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു 

No comments:

Post a Comment