ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, July 31, 2015

nallapadam koottukar
പ്രത്യേക സഹായം അർഹിക്കുന്ന അസ്മിനയെ നല്ലപാഠം കൂട്ടുകാരും അധ്യാപകരും സന്ദർശിച്ചു ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാനും മറ്റും സഹായിച്ച് മാതൃകയാകുന്നു 

No comments:

Post a Comment