ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, October 15, 2015

ഹെല്ത്ത് ക്ലബിന്റെ് ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആരോഗ്യ പ്രദര്ശരനം
No comments:

Post a Comment