ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, December 4, 2014

സാക്ഷരം പരിപാടി-സമ്പൂര്ണ്ണ സാക്ഷരതാ പ്രഖ്യാപനം

 51 ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തെ തുടര്‍ന്നു സമ്പൂര്‍ണ്ണ സാക്ഷരതാ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു.അദ്ഭുതകരമായ മാറ്റമാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഉണ്ടായത്‌.04/12/2014നു നടന്ന സ്കൂള്‍ അസംബ്ലി ഇതിനു തെളിവാണ്.സാക്ഷരം ക്ലാസ്സില്‍ പരിശീലനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അസംബ്ലി അവതരിപ്പിച്ചു.പ്രാര്‍ത്ഥനയും ചിന്താവിഷയവും തുടങ്ങി അസ്സെംബ്ലിയുടെ നിയന്ത്രണം മുഴുവന്‍ സാക്ഷരം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നിര്‍വഹിച്ചു

 സാക്ഷരം വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ നാഫിയ സ്വന്തമായ്‌ എഴുതിയ കവിത അസംബ്ലിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.നാഫിയയുടെ കവിത വായിക്കാന്‍ childrens corner കാണുക

No comments:

Post a Comment