ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, February 20, 2015

ഷെഫിന്‍ മുഹമ്മദിന്റെ‍ നേട്ടം

.ജൈവവൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ് നടത്തിയ ജില്ലാതല ഉപന്യാസമത്സരത്തില്‍ UP വിഭാഗത്തില്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടിയ ആറാം തരത്തിലെ Sheffin Mohammed തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന തല ജൈവവൈവിധ്യ കൊണ്ഗ്രസ്സില്‍ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അര്‍ഹത നേടി.NuMath തുടങ്ങിയ നിരവധി മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയം നേടിയ ഷഫിന്‍ പഠനത്തിലും മിടുക്കനാണ്

ബാലശാസ്ത്ര കോണ്ഗ്രസ്സ് പട്ട്ള സ്കൂളിന് അപൂര്‍വ്വ നേട്ടം

മധുര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബാലശാസ്ത്ര കൊണ്ഗ്രസ്സില്‍ ആറാം തരത്തിലും ഏഴാം തരത്തിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി നടത്തിയ മത്സരത്തില്‍ പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടി