ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, August 13, 2015

sub district science seminar

sub district സയൻസ് സെമിനാറിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ  ആയ്ഷ അഫ്ര , 8 b. പഠനത്തിലും പാട്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മിടുക്കിയായ അഫ്രയെ സ്കൂൾ സ്പെഷ്യൽ അസ്സെംബ്ലിയിൽ വച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു.

No comments:

Post a Comment