ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, October 20, 2016

INTERNATIONAL YEAR OF PULSES- BHAKSHYA MELA

 ഭക്ഷ്യ മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് അനിത ടീച്ചർ നിർവഹിക്കുന്നു
 ഭക്ഷ്യ മേളയിലെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങൾ പയർ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളിലൂടെ മേള ശ്രെദ്ധേയമായി
No comments:

Post a Comment