ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Sunday, March 26, 2017

ബാലോത്സവം

ബാലോത്സവം നടത്തി 

ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട്ള യിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ബാലോത്സവം നടത്തി 

No comments:

Post a Comment