ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, June 29, 2017

ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കൈകഴുകൽ പരിശീലനം

ഇന്ന് ആരോഗ്യ വകപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൈകഴുകൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു

No comments:

Post a Comment