ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Tuesday, February 10, 2015

ഗണിത സഹവാസ ക്യാമ്പ്‌അമ്പോ..... ഇതേതു നക്ഷത്രം!

No comments:

Post a Comment