ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, October 1, 2015

ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷം

ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബബന്ധിച്ച് സ്‌കൂളില്‍ ശുചീകരണം നടന്നു.സ്കൂളും പരിസരവും കുട്ടികള്‍ വൃത്തിയാക്കി.

No comments:

Post a Comment