ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Tuesday, January 3, 2017

സ്കൂൾ  പരിസര ശുചീകരണം 

സംഘം പട്ള  യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ  സ്കൂൾ പരിസര ശുചീകരണം നടത്തി 


No comments:

Post a Comment