ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, August 11, 2016യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലിജി എച്ച് എച്ച് എസ് പടലയിലെ social science ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടന്നപ്പോൽ 

No comments:

Post a Comment