ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, August 12, 2016

ക്ലാസ് ലീഡേഴ്സിനൊപ്പം സീനിയര് അസിസ്റ്റന്റ് അനിത ടീച്ചറും ഇലക്ഷന് ഓഫീസര് pavithran മാഷും

No comments:

Post a Comment