ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Tuesday, July 28, 2015

Dr.A. P. J. Abdul Kalam- We salute you  1. Avul Pakir Jainulabdeen "A. P. J." Abdul Kalam was the 11th President of India from 2002 to 2007. A career scientist turned reluctant politician, Kalam was born and raised in Rameswaram, Tamil Nadu and studied physics and aerospace engineering.
  2. Born: October 15, 1931, Rameswaram
  3. Died: July 27, 2015, Shillong
  4. Full name: Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam

No comments:

Post a Comment