ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Saturday, June 18, 2016

പ്രവര്‍ത്തന കലണ്ടര്‍ സ്ക്കൂളിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് ,കുട്ടികള്‍ക്ക് അവരെ കാണാനും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് തന്നെത്തന്നെയും, നാട്ടുകാര്‍ക്ക് രണ്ടിനെയും
നോക്കാനും ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നുു.

No comments:

Post a Comment