ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Monday, June 6, 2016
ഒരു കൈ സഹായം

ഒന്നു മുതല്‍ പത്തു വരെ പഠിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്ക് പട്ല യിലെ സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെ ഒരു കൈ സഹായം അമ്പതില്‍ പരം കുട്ടികള്‍ക്ക് ബാഗും പുസ്തകവും നല്കിയാണ് അവര്‍ കാരുണ്യത്തിന്റെ ചന്ദ്രിക വിതറിയത്.

No comments:

Post a Comment