ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Saturday, August 30, 2014

കായിക ദിനം2014


കായികദിനം പ്രമാണിച്ച് സ്കൂളില്‍ നടത്തിയ ഡ്രില്‍

No comments:

Post a Comment