ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, August 14, 2014

സാക്ഷരം പരിപാടി

സാക്ഷരം പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം, കൈപ്പുസ്ത്കത്തിന്റെ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് PTA പ്രസിഡന്റ് നിര്‍വഹിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment