ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Saturday, August 23, 2014

SCHOOL ELECTION
സ്കൂള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു നടന്ന പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം

No comments:

Post a Comment