ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, August 14, 2014

മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്രദിനം കൂടി

തളരുകില്ലീകൈകള്‍,തളരുകില്ലീ കാല്‍കളും
ഞാന്‍ തളരുമ്പോള്‍
നെഞ്ചോടു ചേരും ഇപ്പതാക

No comments:

Post a Comment