ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, August 14, 2014

ചാന്ദ്രദിന മാഗസിന്‍

ചന്ദ്രദിനത്തില്‍ നടത്തിയ മാഗസിന്‍ മത്സരത്തില്‍ 9A ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ മഗസിനുമായിAdd caption

No comments:

Post a Comment